تثبیت پارچه

تثبیت عرض پارچه

 بالا بودن مقاومت کش پارچه در برابر آب رفتـگی و تقلیل عـرض پارچـه

اسکرول به بالا